RECLAMAMOS UNHA NOVA EXPOSICIÓN PÚBLICA DO DEUP

areal01

Os despropósitos na tramitación da Delimitación de Espazos e Usos Portuarios do Porto de Vigo continúan.

Non chegaba cun proxecto que pretende formalizar a ocupación dunha boa parte da ría sen xustificalo medioambientalmente, obviando incluso extensas ocupacións da propia Rede Natura.

Non chegaba con pretender darlle carta de existencia a máis de dous millóns de metros cadrados de ría recheados ilegalmente dende mediados do século pasado.

Non chegaba con inserir con disimulo no plan actividades que nada teñen de portuarias.

Non chegaba con ter deixado sen resposta formal as alegacións cidadáns ao plan (temos constancia da chegada a algunhas asociacións de respostas enviadas sen certificar, sen verificar polo tanto a súa entrega) e dubidamos incluso que esas respostas e as propias alegacións figuren no expediente enviado a Portos do Estado.

Non, despois de ter exposto un plan cunhas desafeccións propostas pola propia APV, e presentadas como titular de prensa, como magnánimo “regalo” da autoridade portuaria á cidadanía; aparece agora que gran parte de esas desafeccións non se farán.

Consideramos que a modificación do plan con respecto ó que foi exposto ó público é da suficiente entidade como para que se realice unha nova exposición pública, e así o esiximos en escrito presentado ante a APV, e esiximos unha vez máis que como plan dunha administración pública que é, respecte a lexislación europea e española, someténdose a avaliación ambiental estratéxica e iniciando de novo o deseño do plan tendo en conta os seus efectos ambientais.

Marzo 2013

Advertisement